Skip to main content

Miljöansvar

I vår verksamhet tar vi hänsyn till kraven på miljöns välmående. Vårt miljösystem är certifierat enligt standarden SFS-EN ISO 14001, och i vår verksamhet genomför vi utveckling enligt Internationella Handelskammarens riktlinjer.

Vid anskaffningen av råvaror använder vi oss av leverantörer som informerar om och tar hänsyn till miljöeffekterna av sin egen verksamhet. I vår produktion minimerar vi energianvändningen och mängden uppkommande avfall.

Vi sorterar, återanvänder och utnyttjar plaster, metaller och förpackningsmaterial överallt där det är möjligt.

Vi utvecklar produkter som belastar naturen och miljön så lite som möjligt.

Vi producerar våra kablar i en säker arbetsmiljö. Lagstiftningen och standarderna bestämmer miniminivån för tillverkningen. Vår målsättning är att överskrida den genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Vi förbinder oss att leverera testade, tillförlitliga och långlivade kablar som uppfyller kundens krav. De uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances – begränsning av användningen av vissa farliga ämnen). Som nedströmsanvändare har vi också sett till att REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 uppfylls och att våra material innehåller inga ämnen enligt REACH-förordningens s.k. kandidatförteckning (SVHC).

Miljöcertifikat

Vi utvärderar vår ansvarsnivå årligen med det internationella EcoVadis-systemet. EcoVadis är ett oberoende CSR (Corporate Social Responsibility) -bedömningsorgan som utvärderar miljöansvar, arbetsmetoder, etik och försörjningskedjans hållbarhet. Utvärderingskriterierna är baserade på internationella företagsansvarskriterier, såsom GRI, UN Global Compact och ILO-principerna samt ISO 26000-standarden.

Vi har uppnått en guldnivå som betyg under de senaste två åren, varav vi är stolta och glada. Ansvar består av enligt målsättningar utförda dagliga åtgärder som möjliggörs genom välplanerade processer.

 

EcoVadis certificateEcoVadis certificate

Ladda PDF

Ladda PDF

 

Green label Certificate of AppreciationGreen label certificate of appreciation

Ladda PDF

 

 

 

 

 

 

Reka Kabels målsättning är att heltäckande och systematiskt ta hand om verksamhetens miljöaspekter. Med ett funktionellt verksamhetssystem strävar vi efter att uppnå målsättningen. I miljörelaterade frågor uppfyller vår verksamhetshandbok ISO 14001-standarden

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001

ISO 14001 IQNET