Kvalitet

För oss på Reka är kvaliteten avgörande och därför satsar vi på kvalitet i alla led.

Kundorientering är en hörnsten i vår strategi för att kunna leverera den bästa kabeln snabbt och punktligt till våra kunder. Välmående arbetstagare och miljöansvar skapar ett välmående företag. Ansvarstagande och kvalitet går hand i hand hos Reka.

Med mångårig yrkesskicklighet tillverkar vi marknadens mest högkvalitativa produkter, utvecklar våra verksamhetsprocesser och investerar i produktionsteknik. Kontinuerlig utveckling av våra processer garanterar att vårt produktsortiment förnyas och utvidgas.

Vid anskaffningen av råvaror använder vi oss av leverantörer som tar hänsyn till miljökonsekvenserna av sin egen verksamhet. I produktionen minimerar vi mängden uppkommande avfall, samt återvinner och sorterar allt som är möjligt att sortera.

Funktionen hos vårt kvalitets- och verksamhetssystem säkerställer vi genom interna och externa revisioner. Vi satsar på introduktion och utbildning av våra arbetstagare, så att de innehar kompetens för säkert och högklassigt arbete. Vi vill fortsätta vara en ansedd arbetsgivare nu och i framtiden.

Vårt mål är att sköta om verksamhetens kvalitetsperspektiv heltäckande och organiserat. I kvalitetshänseende uppfyller vår handlingshandbok kraven i standarden ISO 9001.

Ladda ner REACH- och RoHS-intygen om kravöverensstämmelse, PDF-fil

Ladda ner ISO 9001

Vi utvecklar och utvärderar vår kvalitet kontinuerligt. Genom kvalitetshantering säkerställer vi jämnheten hos vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter.

I kvalitetshantering ingår kvalitetsstyrning, kvalitetsövervakning och kvalitetssäkring. Genom styrning svarar vi upp till de krav våra kunder och standarderna ställer. Genom vår kvalitetsövervakning säkerställer vi den arbetsmomentrelaterade kvaliteten. Provningsanläggningar och testlaboratorier utvecklar och säkerställer kvaliteten hos våra produkter.

kabel testing

Brandtestlaboratoriet

För att förhindra brandskador är det viktigt med en kabel som gör att branden sprids långsammare, utvecklar mindre rök och även fungerar under en brand. En brand är alltid oförutsedd, och därför efterliknas verkliga situationer genom olika tester. Vårt brandtestlaboratorium fungerar som ram för vår produktutveckling och är en del av produktionens kvalitetssäkring. Mer information om olika brandtestmetoder finns på vårt CTC-brandtestlaboratoriums webbsidor.
(Webbsidor på finska)

Ellaboratoriet

I ellaboratoriet är mätning av kabelns isoleregenskaper den grundläggande mätningen. Mätning av ledningsförmågan hos ledarmetaller samt mätning av isolerresistansen hos isoler- och mantelmaterial utförs i ellaboratoriet.

Plastlaboratoriet

Kabelprodukter utvecklas kontinuerligt. Vårt plastlaboratorium svarar upp mot utmaningarna i branschen. Kabelstandarder utgör en utgångspunkt för kabeltestning, och i vårt laboratorium testas också extremgränserna för kabelmaterialens tålighet.

Testlaboratoriets sakkunniga personal betjänar alla Reka Kabels affärsverksamhetsområden med moderna testmetoder och testutrustningar.

Anläggningen för högspänningsprovning

Mellan- och högspänningskabel testas i anläggningen för högspänningsprovning i Riihimäki.

På varje ringlängd genomförs ett spänningsprov för att konstatera isolerhållfastheten och att kabeln är hel. Vid övervakning av isoleringens kvalitet utförs också mätning av partiell urladdning, att kabelns isolering är homogen och att det elektriska fältet fördelar sig jämnt.

Testspänningarna i anläggningen för högspänningsprovning sträcker sig upp till 230 kV. I den störningsskyddade testlokalen kan mätning av partiell urladdning genomföras på kablar av vilka det krävs att de når en nivå under 2 pC.