Skip to main content

Brandresistent kabel

Reka Kabels brandresistenta Flamerex-kablar lämpar sig för objekt där strömförsörjningen måste säkerställas även under en brand. Brandresistenta kablar är halogenfria, innehåller ingen PVC-plast och sprider inte brand vid förläggning i bunt. De material som används i halogenfria kablar är lätta att återvinna.

Under brand bibehålls kabelns funktionsförmåga tack vare en obrännbar och isolerande glimmerbandning som har lindats runt kopparledarna. Dessutom är rökutvecklingen från brandresistenta kablar liten och brandspridningen ringa.

Brandresistenta kablar lämpar sig speciellt för installationer där säkerheten förutsätter att system för larm, styrning, signalering och energimatning fortsätter att fungera även under en brand.

I Reka Kabels sortiment ingår brandresistenta installationskablar, kraftkablar, EMC-skärmade kraftkablar och signalkablar. Alla tillbehör som används i en brandresistent installation ska vara brandresistenta.

De brandresistenta Flamerex-kablarna är avsedda att användas i fasta utanpåliggande och infällda installationer, även i våta utrymmen, både inom- och utomhus. Vi rekommenderar att de används i lokaler där kabeln ska fungera under en brand, där det uppehåller sig många människor och där det är problematiskt att evakuera. Om en brandresistent kabel är försedd med en koncentrisk ledare lämpar den sig även för förläggning i mark.

De brandresistenta kablar som vi tillverkar är samtidigt också halogenfria och har liten rökutveckling. Dessa är viktiga, men separata, av varandra oberoende egenskaper under en brand, och de testas med olika testmetoder.

I nya installationer har kraven ökat på användning av halogenfria kablar med liten rökutveckling som fungerar under brand. Nya användningsobjekt är bl.a. sjukhus och andra vårdlokaler, där man har sett att installationsprodukternas brandresistens och halogenfrihet är betydelsefulla i en brandsituation. Detta krävs också i standarden SFS 6000:2012. Strömförsörjning utan avbrott är en förutsättning för att många vårdåtgärder ska lyckas. För att underlätta installation har vi utarbetat en separat installationsanvisning för brandresistenta kablar, som säkerställer installationens funktionsförmåga även under en brand, om man följer anvisningen.