Reka Kabel har öppnat ett brandlaboratorium för provning av kablar

Reka Kabel har öppnat ett brandlaboratorium för provning kablar i Keuruu. Cable Test Center är Finlands första testanläggning som erbjuder brandprovning enligt det nya europeiska klassificeringssystemet CPR (construction product regulation). Upprättandet av den nya anläggningen kommer att effektivisera betydligt Reka Kabels produktutvecklingsarbete. Laboratoriet erbjuder testtjänster även till utomstående aktörer.

EU:s nya brandsäkerhetskrav ställer nya krav på kabeltillverkanas produkter som är avsedda för tex. husbyggnader. Kraven på kortare ledtider i produktutveckling med avseende på föränderliga krav och behov på marknaden är viktiga faktorer som Reka Kabel avser lösa bättre genom invensteringen i det nya brandlaboratoriet.

EU:s nya byggproduktförordning ligger bakom grundandet av brandlaboratoriet

Bakgrunden till grundandet av brandlaboratoriet Cable Test Center är EU:s byggproduktförordning EU/305/2011, som reglerar säkerheten i byggprodukter och som den 1 juli 2017 utvidgades till att även gälla el- och datakablar som släpps ut på marknaden för byggprodukter. Inom branschen används namnet ”CPR”, Construction Products Regulation, för förordningen. Den nya brandklassificeringen för kablar enligt byggproduktförordningen förpliktigar tillverkarna att beskriva produkternas beteende vid brand på ett mer mångsidigt sätt än tidigare.

Reka Kabels egen CPR-brandprovanläggning för kablar ger märkbara fördelar för produktutvecklingen. Byggproduktförordningen kräver att nya produkter alltid testas och klassificeras i enlighet med det nya systemet innan de släpps ut på marknaden. ”Möjligheten att genomföra CPR-testerna i våra egna lokaler ger oss fördelar i fråga om både snabbhet och kompetens, och vi är nu mindre beroende av utomstående testanläggningars praxis och tidtabeller”, förklarar Cable Test Centers produktutvecklingschef Jari Koistinen. ”Vi kan testa nya produkttyper i lugn och ro och optimera deras egenskaper, innan de obligatoriska officiella testerna görs i anläggningen för godkännande.”

Utrustningen möjliggör även effektivare övervakning av marknaden och analys av konkurrerande produkter.

Cable Test Center erbjuder brandprovning även till utomstående

Bytet till det nya systemet för klassificering och testning av brandegenskaper har medfört betydande utmaningar för kabeltillverkarna. Testprocessen och klassificeringssystemet är annorlunda jämfört med tidigare brandspridningstester och -klasser, och den testutrustning som använts tidigare är inte tillräcklig med tanke på de nya kraven.

Nytt är också att godkännandetesterna för brandklassificering numera måste göras av ett så kallat anmält organ (Notified Body). För närvarande finns inget sådant i Finland, utan det närmaste finns i Sverige.

Den utrustning som finns i Cable Test Center används av få aktörer, då endast de största kabeltillverkarna har egen utrustning av denna typ. Vi bedömer därför att såväl kunder som myndigheter framöver kommer att efterfråga tester av kablars beteende vid brand, exempelvis för olika utvärderingar och produktutveckling. Detta skapar nya affärsmöjligheter för Cable Test Center, samtidigt som Reka Kabels egna produkters kvalitet och säkerhet, som redan nu är på en hög nivå, utvecklas för att bli ännu bättre.

Reka Kabel har låtit testa och klassificera alla sina kablar med hjälp av utomstående testanläggningar, i enlighet med de nya CPR-kraven inom tidsfristen som gick ut den 1.7.2017.