Skip to main content

Kabel för vindkraftsparker

Vind uppkommer när luftmassorna rör sig som en följd av temperatur- och tryckskillnader. Vid vindkraft omvandlar man luftströmningarnas rörelseenergi till elektricitet med hjälp av vindturbiner. Vindkraften är förnybar energi, och det uppstår inga utsläpp till luft, mark eller vatten vid produktionen av den.

De områden som lämpar sig bäst för vindkraftsproduktion är belägna vid kusterna, till havs, i fjällen och även på många ställen i inlandet.

Sett till investeringskostnaderna är byggnation av vindkraftsobjekt vid kusten och på land kostnadseffektiv jämfört med vindkraftverk som byggs längre ut från kusten och till havs eller på öar. Detta indikeras också av att huvuddelen av de finländska vindkraftsprojekten är belägna vid kust- och landområden. De kan genomföras på ett tillförlitligt sätt med Reka Kabels finländska Dryrex-kraftkablar.

Dryrex-produkterna är mellanspänningskablar som är lämpliga för vindkraftverkens energiöverföringsnät. De kan placeras direkt i marken också i kustområden och i bankar som sträcker sig utåt från kustens strandlinje. Dryrex-kablarna är också lämpliga att förlägga i mark som är våt, kontinuerligt eller återkommande.

Reka Kabel har redan mångårig erfarenhet av vindkraftparkernas interna stigarkablar. De halogenfria och med brandskydd försedda kraftkablarna i produktserien Dryrex är beprövade och kostnadseffektiva alternativ även som komponenter till vindkraftverk som monteras i Finland.

Vindkraftparkens interna förbindelser genomförs i allmänhet i form av markkablage. Med vindkraftparkens kablage förbinds kraftverken med varandra och elektriciteten överförs från parken till regionnätet eller till riksnätet. I allmänhet finns det i vindkraftsparkerna kablage för överföring av el och data, ett ställverk och eventuellt också en högspänningslinje för anslutning till elnätet.