Skip to main content

Halogenfri installationskabel

Rekas nya LiteRex halogenfria installationskabelfamilj är UV-säkrad. Den lämpar sig för alla installationer både inom- och utomhus då varken kabelns mantel eller ledarisolering behöver skyddas mot UV-ljus. LiteRex-familjens ledarisolering är UV-säkrad vilket innebär snabbare installation då skyddsslang inte behövs mot ev. förekommande UV strålning. Att inte behöva montera skyddsslangar minskar också risken för felaktiga installationer.

LiteRex kabelfamiljen är anpassad till Nordiska förhållanden, den är lättskalad och helt återvinningsbar tack vare termoplaster som kan smältas ner och återanvändas i nya produkter. Kabelfamiljen är CPR-godkänd till Klass Dca-s2, d2, a2.

Halogenfritt material är standarden för säkrare miljöer. Allt plastmaterial i LiteRex är halogenfritt. I händelse av brand avger halogenfri kabel avsevärt mindre giftiga och frätande rökgaser, röktätheten är minimal vilket underlättar evakuering.
 
I motsats till halogenfritt material i brand, utvecklar kabel av PVC-material en svart svårgenomtränglig rök som kraftigt försämrar sikt och är giftig
att inandas, vilket är försvårande vid utrymning. PVC-röken är starkt toxisk med innehåll av saltsyra och framkallar kväljningar hos människor, den kan ställa till stor skada på byggnader, maskiner, elektronik, datorer och andra inventarier då röken tränger in och därmed kan förorsaka korrosion samt stora saneringsbehov.
 
Halogenfrihet betyder att kabeln lämpar sig väl till alla installationer tex. bostäder, daghem, sjukhus, kontor, offentliga byggnader, tunnlar och underjordiska konstruktioner.Halogenfritt material är standarden för säkrare miljöer. Allt plastmaterial i LiteRex är halogenfritt. I händelse av brand avger halogenfri kabel avsevärt mindre giftiga och frätande rökgaser, röktätheten är minimal vilket underlättar evakuering.