Reka's kända FlameRex FRHF-kablarna har fått en ny färg! Yttermanteln på alla FlameRex-kablar är nu orange istället för den tidigare röda. Tack vare förändringen följer kabelns färg nu praktiken av de flesta europeiska länder och standarder för färgning av brandsäkra kablar.

FlameRex möjliggör brandsäkrare installationer

Reka erbjuder brandresistent kabel för tryggare installationer. Ett av de värsta scenarierna en byggnad kan råka ut för är brand. Risken bör iaktas i planeringen och monteringsarbetet av installationer för framtiden. FlameRex hindrar inte brand, men den kan bidra till tryggare evakuering och förbättrade förutsättningar för släckningsarbetet.

FlameRex FRHF är samlingsnamnet för ett brett sortiment av brandresistenta kablar. Dessa kablar är speciellt framtagna för att kunna upprätthålla och säkerställa signal- och energimatningar (funktion) för vitala anläggningar eller objekt såväl
under som efter brand. Därmed ökar möjligheterna för räddningstjänsten att sätta människor i säkerhet och reducera materiella skador.

Vad betyder FlameRex kabelns brandresistens i praktiken?

FlameRex FRHF kabeln är brandresistent, halogenfri och UV-beständig. De ger överlägsna fördelar vid brand i jämförelse mot standard kabel. Mindre brandspridning ger mer tid att förhindra skador. Låg rökutveckling hjälper till att bibehålla
sikten på brandplatsen och ge mera tid för utrymning.

Halogenfriheten minskar korrosionsskador på elektronik, maskiner och byggnads konstruktioner. Halogenfriheten och låg toxicitet minskar risken för inandningsskador.

FlameRex har material av högsta kvalitet

Kabelns konstruktion och ingående material är avgörande för dess funktion. FlameRex-kablar är utformade för att minimera miljöpåverkan både i brand och hela deras livscykel.

Den oranga yttermanteln av FlameRex kablar liksom fyllnadsmaterialet är en halogenfri termoplastisk polyolefinblandning. Ledarisoleringen är PEX och närmast ledaren ligger ett Mica band.

Mica band är ett obrännbart material med mycket god isolationförmåga som förhindrar överslag mellan ledarna i en bränd kabel. Detta säkerställer kabelns funktion även vid en brand.

Välj alla installationstillbehör noggrant

En bränd kabel är känslig för mekanisk skada, det är därför viktigt att välja lämpliga kabeltillbehör. Kabelvägar och kabelinfästningar bör vara av brandbeständiga material. Stegar och klammer bör vara av stål, och dosor avsedda för brandresistenta installationer. Enskild förläggning på icke brännbart material är optimal för brandsäkerhet.

FlameRex är idealisk för krävande applikationer

Kraven på användning av brandresistent halogenfri kabel med låg rökutveckling ökar. Nya applikationer inkluderar sjukhus och andra vårdanläggningar där brandbeständigheten och halogenfri installationsutrustning har ansetts vara till stor nytta i en brandsituation. Kontinuitet i elförsörjningen är en förutsättning för framgången för många behandlingsåtgärder.

FlameRex FRHF kablarna är brandresistenta, halogenfria och UV-beständiga. De ger överlägsna fördelar vid brand i jämförelse mot standard kabel. Mindre brandspridning ger mer tid att förhindra skador. Låg rökutveckling hjälper till att bibehålla sikten på brandplatsen och ge mera tid för utrymning. Halogenfriheten minskar korrosionsskador på elektronik, maskiner och byggnads konstruktioner. Halogenfriheten och låg toxicitet minskar risken för inandningsskador.

På grund av dess säkerhets- och brandegenskaper rekommenderas FlameRex-kablar i ställen där kabeln måste fungera under brand, där finns ofta stora folkmassor och i ställen som evakueras svårt.

FlameRex är noggrant testad högkvalitativ kabel

FlameRex kablarna utsätts för omfattande tester i Reka s egna testlaboratorium i Keuru. Förutom den mångsidiga förbränningstesten innehåller testen olika provningsförfaranden såsom prestanda, säkerhet och materialresistans. Förutom produktutvecklingstest genomgår FlameRex-produkter kontinuerlig provning och kvalitetskontroll

FlameRex FRHF-kablar har utvecklats i vår produktutvecklingsavdelning i Hyvinge och Keuru. Kablar tillverkas i våra moderna produktionslinjer i Finland, i enlighet med de senaste standarderna och reglerna.

Testade enligt standarder

Funktionsförmågan är testad enligt EN 50200, EN 50362 and IEC 60331-21, -1, -2. Test enligt IEC60331-21, en spänningssatt kabel bränns med lågan från en propanbrännare under 90 minuter, lågans temperatur är 750°C. Avbrott eller överslag mellan ledarna får ej uppstå under tiden.

Test IEC EN 50200, EN 50362 and IEC 60331-1, -2, en spänningssatt böjd kabel klamrad på väggställning, bränns med lågan från en propanbrännare under 90 min, flammans temperatur är 830°C. En slaganordning slår på ställningen med jämna mellanrum. Avbrott eller överslag mellan ledarna får ej uppstå under tiden.

Kabel med ytterdiameter under 20 mm testas enligt EN50200, and IEC 60331-2 och över 20 mm testas enligt EN 50362, IEC 60331-1.

Kablar som testas enligt standarder fungerar vid brand åtminstone för den tid som krävs i standarden.

Testning säkerställer säkerhet och lång livslängd

Omfattande testning säkerställer att kablarna är säkra och har lång livslängd. Kablarna och deras konstruktioner testas utöver förbränningstesterna med olika testmetoder. Kablarna testas bland annat för, isoleringsstyrka, elektrisk ledningsförmåga, frostbeständighet, UV-resistans och mekanisk styrka.

Rekommenderade användningsområden för FlameRex-kablar

FlameRex rekommenderas speciellt för byggnader och anläggningar där det är av största vikt att livsuppehållande system fungerar samt säkerställande av funktioner att underlätta evakuering i händelse av brand. Sådana applikationer innefattar t.ex.

  • Patientrum i sjukhus
  • Kirurgiska rum
  • Nödrum
  • Effektavdelningar
  • Övriga behandlingsanläggningar
  • Nödutgångar
  • Anläggningar som kräver nödbelysning
  • Anläggningar som kräver brandlarmsystem Anläggningar som kräver styr- och signalsystem som fungerar vid brand
FRHF-ELQY
Brandlarm
FRHF ELQY
100 V, SE-N01EZ1-U
FRHF-Larm
EMC-SKYDDAD
Signal cable
300/500, VSE-N05Z1A5Z1-U
FRHF
INSTALLATION KRAFTKABEL
FRHF asennuskaapeli
0,6/1 kV, FI-N10XZ1-U/R
FRHF
STYRKABEL
FRHF ohjauskaapeli
450/750, FI-N07XZ1-U
FRHF-EMC
EMC-KRAFTKABEL
FRHF emc-kaapeli
0,6/1 kV, FI-N1XC7CZ1-U/R